Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van NewHeap B.V. .

Artikel 2: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
‘NewHeap B.V.’: NewHeap B.V.
‘Opdrachtgever’: de wederpartij van NewHeap B.V.
‘Overeenkomst’: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening gesloten tussen opdrachtgever en NewHeap B.V.

Artikel 3: Prijzen

1. De door NewHeap B.V. genoemde prijzen zijn in euro’s. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. NewHeap B.V. houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaande aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door NewHeap B.V. toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Betaling

1. NewHeap B.V. factureert aan de opdrachtgever na haar diensten te leveren.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval opdrachtgever een vordering op NewHeap B.V. bezit of pretendeert. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting evenmin op.
4. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag per maand 1% rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
5. Na het verstrijken van de betaaltermijn is NewHeap B.V. gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Het opschorten van de dienstverlening vrijwaart klant niet van het voldoen van de lopende betalingsverplichtingen.
6. In geval van liquidatie, failissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van NewHeap B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.

Artikel 5: Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met€ 32,50 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door NewHeap B.V. gewijzigd worden.
2. NewHeap B.V. is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van€ 50,00.
3. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien NewHeap B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 6: Termijnen

1. Door NewHeap B.V. opgegeven leveringstermijnen binden NewHeap B.V. niet. NewHeap B.V. zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt NewHeap B.V. niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door NewHeap B.V. mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan NewHeap B.V. op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 7: Overmacht

1. NewHeap B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van NewHeap B.V., stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
2. Indien NewHeap B.V. ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. NewHeap B.V. is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door opdrachtgever en/of als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van NewHeap B.V..
2. Voor zover NewHeap B.V. verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van NewHeap B.V. wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het factuurbedrag dat NewHeap B.V. voor de geleverde diensten aan opdrachtgever heeft gefactureerd.

Artikel 9: Beëindiging overeenkomst

1. Zowel NewHeap B.V. als opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen in de overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij bij aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke, door de andere partij te stellen, termijn nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk per aangetekende brief plaats.
2. Zowel NewHeap B.V. als opdrachtgever is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddelijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan zonder inachtneming van de opzegtermijn, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weten in geval:
a. Van faillissement, beslaglegging of surséance van betaling van één van de partijen;
b. Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van één van de partijen;
c. Eén van de partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.

Artikel 10: Gevolgen opzegging en/of ontbinding

1. Na beëindiging door opzegging of ontbinding verplicht opdrachtgever zich alle op overeenkomst betrekking hebbende stukken, software en know-how per omgaande aan NewHeap B.V. te overhandigen.
2. Na beëindiging door opzegging of ontbinding blijven de bepalingen met betrekking tot de geheimhouding, de bevoegde rechter en rechtskeuze onverminderd van kracht.

Artikel 11: Auteursrecht

1. Het auteursrecht voor alle door NewHeap B.V. gecreëerde documenten, reclamecampagnes, websites en overige geleverde producten of diensten blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan NewHeap B.V., tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12: Geheimhouding

1. Opdrachtgever en NewHeap B.V. verplichten zich aan derden geen vertrouwelijke informatie in de meest ruime zin van het woord te verstrekken, die zij gedurende de duur van de overeenkomst van elkaar hebben verworven, waarvan partijen weten althans behoren te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.
2. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht deze geheimhouding op te leggen aan al haar werknemers en aan elke derde die zij mocht inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13: Gegevensbescherming

1. NewHeap B.V. legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, mede door het gebruik van de dienstverlening door opdrachtgever, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht NewHeap B.V. rekening te houden met voorkeuren van opdrachtgever.
2. De opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan NewHeap B.V. te worden gedaan.
3. NewHeap B.V. zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien NewHeap B.V. op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is NewHeap B.V. niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

1. NewHeap B.V. is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. NewHeap B.V. zal opdrachtgever tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per e-mail of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. NewHeap B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
2. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door NewHeap B.V. kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 13.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van NewHeap B.V. genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 15: Algemene bepalingen

1. Het is partijen, zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming van de andere partij, niet toegestaan hun rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in de overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke partijen de overeenkomt niet zouden hebben gesloten.
3. Indien één der partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst door de andere partij of één der rechten uit de overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst niet na te komen.
4. Nietigheid van één der bepalingen uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
5. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en overtekend door beide partijen.

Artikel 16: Bevoegde rechter en rechtskeuze

1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.
2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst.

 

Wij hanteren voor al onze diensten de “Nederland ICT Voorwaarden 2014”. Dit document wordt altijd meegeleverd bij de offerte die u van ons ontvangt.